Do envicentra přijede Vladimír Dryml

Bývalý senátor a ředitel česko – německé horské nemocnice ve Vrchlabí MUDr. Vladimír Dryml pohovoří o spolku Senioři ČR ve středu 14. března od 18 hodin v evnicentru. Pohovoří o aktivitách spolku, který sdružuje více než 25 tisíc seniorů, mluvit se bude například o jednání s orgány státní správy a vládou pro zajištění vyšších důchodů a pro získání plošných výhod pro seniory, jako jsou slevy, zrušení poplatků za televizi a rozhlas pro seniory nad 65 let, a o mnohém dalším.

Na co se letos můžete těšit

Tradičně se bude letos konat Běh Gustava Frištenského, pouť a pouťová zábava, v srpnu městys plánuje Cerhenický večer. Celým rokem se budou prolínat akce ke 100. výročí založení republiky, které vyvrcholí samozřejmě v říjnu. „Rád bych naše občany znovu pozval na besedy do environmentálního centra, přijede pan spisovatel Vondruška, prezident organizace Senioři ČR doktor Vladimír Dryml, v jednání je beseda s panem doktorem Uzlem apod.,“ říká starosta Marek Semerád.  Letos městys slaví čtyři významná výročí. V červnu budou hasiči společně s městysem pořádat oslavy 140 let od založení sboru, fotbalisté letos slaví 95 let, základní škola má 90 let od otevření. „Chystáme se současným ředitelem panem Kinkalem velkou výstavu, která bude v druhé polovině září. Čtvrtým oslavencem je mateřská škola, která si připomíná 30 let od otevření nové, tedy zanedlouho už staré, budovy, která se kolaudovala v roce 1988,“ dodal starosta.

Jak dál s koupí sokolovny

Obyvatelé městyse se v referendu vyslovili, že chtějí pořídit sokolovnu do majetku městyse. Proto radnice hned vstoupila do jednání s majitelem panem Duškem. „Ze zastupitelů jsme vytvořili pracovní skupinu, která se nákupu sokolovny začala věnovat,“ říká starosta Marek Semerád. V komisi je místostarosta Kobliha, pan Kosař a paní Ryzáková. Úkolem této skupiny zastupitelů je co nejdříve najít s panem Duškem shodu na výši kupní ceny. Pan Dušek by rád sokolovnu včetně vybavení prodal za 5 milionů korun. „Naše představa je kolem 4 až 4,5 milionu. Rozdíl cca 700 tisíc by pak městys mohl investovat do svého rozvoje, oprav a dalšího komfortu pro své občany,“ vysvětluje starosta. „Musíme tedy najít cestu, jak sokolovnu získat za rozumnou cenu a sblížit naše finanční představy. Současně jsme garantovali novému provozovateli panu Škopkovi, že jeho nájemní vztah převezmeme. Zastupitelstvo schválilo, že jeho smlouvu budeme respektovat,“ dodal Marek Semerád.

Jednání o přejmenování zkušebního centra

Městys pokračuje v jednání o přejmenování Zkušebního centra Velim na Zkušební centrum Cerhenice. „Rád bych na tomto místě poděkoval všem cerhenickým občanům, kteří se zapojili do petice za toto přejmenování. Známá společnost sídlící v Cerhenicích nese ve svém názvu Velim, což skutečně chceme změnit. Apelujeme na ředitele ČD a musím říct, že v poslední době se nám zdá, že nám České dráhy více naslouchají. Očekávám, že v nejbližší době by mohlo dojít k obratu,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Připravuje se výstava prací Jiřího Rydla

Asi všichni v Cerhenicích známe pana Jiřího Rydla jako našeho souseda. „Netušil jsem, že pracoval jako významný kreslič a návrhář zejména pro známou firmu Moser,“ říká starosta Marek Semerád. Jiří Rydlo za své návrhy skleněných objektů získal řadu ocenění. Jeho sklářské objekty jsou zastoupeny ve sbírkách Sklářského muzea Nový Bor, v muzeu a vzorkovně sklárny Moser i v řadě soukromých sbírek. Samostatně vystavoval například v Havlíčkově Brodě, Poděbradech, Písku, zúčasnil se výstav českého skla i ve Frankfurtu nad Mohanem, Paříži či New Yorku. Jen namátkou – jeho skleněné objekty byly před 10 lety vystaveny ke 150. výročí založení sklárny Moser v pražském Umělecko průmyslovém muzeu. „S velkým zájmem jsem si prohlédl vynikající grafické práce pana Rydla. Dohodli jsme se spolu, že bychom na podzim udělali výstavu jeho prací, autorsky by se na ní podílel i Břetislav Ditrych,“ dodal starosta.

Čtvrtý rok vodovodu Cerhenice

Veřejný vodovod v Cerhenicích vstoupil do čtvrtého roku provozu, který zajišťuje městys Cerhenice vlastními silami. Již na podzim roku 2017 bylo zahájeno jeho rozšíření do Cerhýnek. Stavbu provádí firma VS Kolín, vzešlá z výběrového řízení. Po položení hlavních řadů a dokončujících pracích na odbočkách vodovodních přípojek k pozemkům s rodinnými domky pokračují v těchto dnech práce na přiváděcím řadu z ulice Zahradní přes „Rokli“ do Cerhýnek. Realizace této akce je zajištěna díky dotačnímu programu Středočeského kraje a finančním darům na rozvoj infrastruktury našich místních obyvatel a chalupářů. Je na místě jim poděkovat za příspěvky a trpělivost s probíhajícími stavebními pracemi, které omezují život v obci.

Jak již městys v prosinci 2017 informoval, cena vodného se upravila na 40 Kč/m3. Jen pro zajímavost, náklady na 1 m3 pitné vody se pohybují okolo 100 Kč. Je to podobné u většiny stejně velikých obcí co do počtu obyvatel, městys svým občanům vodu dotuje ze svého rozpočtu.

V minulém roce přibyly ke stávajícím 315 vodovodním přípojkám další tři. Z evidovaných 1667 obyvatel městyse jich bylo 1200 napojených na veřejný vodovod. Cena za pitnou vodu v tomto roce byla 39 Kč/m3. Městys odebral od VODOSu Kolín upravenou vodu v objemu 16390 m3, za kterou zaplatil 320 tisíc korun. Voda je přiváděna do částečně automatizovaného vodojemu před městysem, samospádem pokračuje do rozvodné sítě a dále přípojkami do našich domovů. Kvalita pitná voda byla pravidelně kontrolována, každý 6. – 7. týden byly certifikovanou laboratoří odebrány vzorky vody ze šesti evidovaných odběrných míst rozmístěných po celém městysi. Všech osm úředních protokolů je na webových stránkách obce. Denně byl kontrolován tlak vody v řadech a hodnota obsahu chlornanu sodného. Dále se na jaře a na podzim provedlo odkalení řadů, kontrola funkčnosti vodovodních uzávěrů a v létě revizní kontrola požárních hydrantů. Opět byla řešena jedna porucha na prasklé vodovodní přípojce. Po dohodě se zhotovitelem byla řešena v rámci reklamace. O všem byly pořízeny písemné záznamy do provozních deníků.
Městys dvakrát ročně provádí kontrolu kvality vody ve veřejných studnách U Haltýře, na hřišti TJ Sokol Cerhenice a V Úvozu v Cerhýnkách. Jako pitná voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. prošla studna na hřišti TJ Sokol Cerhenice, U Haltýře a V Úvozu byly vždy překročeny nejvyšší mezní hodnoty (50 mg/l) pro dusičnany o 94 – 96 %. Proto byla jejich voda označena jako nepitná.

Předpokládá se, že v roce 2018 dojde k výraznému zvýšení provozu veřejného vodovodu. Jednak z důvodu dokončení jeho rozšíření do Cerhýnek, kde se plánuje spuštění provozu na přelomu jaro – léto, a jednak z důvodu probíhající výstavby rodinných domků v městysi.

Zbývá poděkovat našim odběratelům za přízeň, poctivý odběr a vcelku bezproblémové úhrady faktur.

Vizualizace změn v Cerhenicích

Jak by mohly ve výsledku vypadat změny, které městys plánuje v areálu bývalého cukrovaru, u Přeďáku, v Borečku? Podívejte se na vizualizace architektky Kamily Šafránkové, které najdete v sekci galerie.

Areál bývalého cukrovaru
V tomto prostoru vznikne parkovací dům, budova školních dílen a objekt sociálního bydlení. Aby byl prostor ucelený a jako celek také fungoval, bylo zapotřebí dořešit parter celého areálu a sladit fasády budov. Před bývalým cukrovarem se nachází nádrž, kolem které je navrženo dřevěné molo a v nádrži betonová homole s popisem cukrovaru pro zachování jeho památky. V celém areálu jsou použity tři hlavní materiály: dřevo, beton, cihly a zakomponován je i dostatek zeleně. Prostoru to dodá příjemnou atmosféru a celistvost. Hravost a netradičnost pak dodá kolostav s názvem Cerhenice.

Ulice Pod Beránkem
Cílem návrhu bylo zpříjemnit přístup do environmentálního centra a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. A vytvořit posezení u vodní plochy. Podél cesty byly navrženy řady stromů, posezení, kolostavy a rozcestník před kostelem. Na vodní ploše by mělo vzniknout molo do půlkruhu s vyvýšenými částmi k posezení a krásným výhledem na kostel. Všechny prvky jsou v kombinaci betonu a dřeva.

Zahradní hřiště, Boreček
Pro návrh bylo důležité vytvořit prostor, který by sloužil pro aktivní trávení volného času obyvatel, především mládeže, pro kterou zde v současné době mnoho možností není. A tak se na louce plánuje discgolfové hřiště s devíti koši, některé z výhozišť a košů jsou jsou umístěné v přilehlém Borečku. Dále by v Borečku mohlo do budoucna vzniknout dětské lesní hřiště. A nakonec pro milovníky běhu a posilování je zde v návaznosti na cestu vhodnou k běhání navržené workoutové hřiště, které připomíná některé ze staveb v Cerhenicích.

Z činnosti pracovní čety

Jelikož letošní zima probíhá s minimem srážek, výjezd na sníh a posyp chodníků byl jen zřídka, může se pracovní četa věnovat pracím, jako je čištění krajnic za pomoci lidí vykonávajících obecně prospěšný práce ve všech ulicích v Cerhenicích nebo prořezávání větví a čištění kolem veřejného osvětlení z důvodu stínění a snížení světla. „Zahájili jsme i práce velkého rozsahu, a to vyřezávaní náletů, vysekávání vysokých travin a plevele spolu s čištěním tůňky v Radimku,“ říká vedoucí čety Václav Hanuš.

Stavba podzemních kontejnerů finišuje

Výstavba podzemních kontejnerů se blíží ke konci. Na všech sedmi stanovištích byly osazeny dle projektu kovové kontejnery 5 m3 vždy po třech do betonových van. Vany jsou částečné obetonované a obsypané štěrkem. Jediný problém se vyskytl Na Palouku, kde zlobila spodní voda, kterou bylo nutné intenzivně odčerpávat. Osazení se ale nakonec podařilo. V současné době probíhají už jen poslední dokončovací práce – pokládka zámkové dlažby a terénní úpravy. Dokončení asfaltového povrchu u nástupní plochy ke kontejnerům bude provedeno v průběhu měsíce března.