Veřejný vodovod v Cerhenicích vstoupil do čtvrtého roku provozu, který zajišťuje městys Cerhenice vlastními silami. Již na podzim roku 2017 bylo zahájeno jeho rozšíření do Cerhýnek. Stavbu provádí firma VS Kolín, vzešlá z výběrového řízení. Po položení hlavních řadů a dokončujících pracích na odbočkách vodovodních přípojek k pozemkům s rodinnými domky pokračují v těchto dnech práce na přiváděcím řadu z ulice Zahradní přes „Rokli“ do Cerhýnek. Realizace této akce je zajištěna díky dotačnímu programu Středočeského kraje a finančním darům na rozvoj infrastruktury našich místních obyvatel a chalupářů. Je na místě jim poděkovat za příspěvky a trpělivost s probíhajícími stavebními pracemi, které omezují život v obci.

Jak již městys v prosinci 2017 informoval, cena vodného se upravila na 40 Kč/m3. Jen pro zajímavost, náklady na 1 m3 pitné vody se pohybují okolo 100 Kč. Je to podobné u většiny stejně velikých obcí co do počtu obyvatel, městys svým občanům vodu dotuje ze svého rozpočtu.

V minulém roce přibyly ke stávajícím 315 vodovodním přípojkám další tři. Z evidovaných 1667 obyvatel městyse jich bylo 1200 napojených na veřejný vodovod. Cena za pitnou vodu v tomto roce byla 39 Kč/m3. Městys odebral od VODOSu Kolín upravenou vodu v objemu 16390 m3, za kterou zaplatil 320 tisíc korun. Voda je přiváděna do částečně automatizovaného vodojemu před městysem, samospádem pokračuje do rozvodné sítě a dále přípojkami do našich domovů. Kvalita pitná voda byla pravidelně kontrolována, každý 6. – 7. týden byly certifikovanou laboratoří odebrány vzorky vody ze šesti evidovaných odběrných míst rozmístěných po celém městysi. Všech osm úředních protokolů je na webových stránkách obce. Denně byl kontrolován tlak vody v řadech a hodnota obsahu chlornanu sodného. Dále se na jaře a na podzim provedlo odkalení řadů, kontrola funkčnosti vodovodních uzávěrů a v létě revizní kontrola požárních hydrantů. Opět byla řešena jedna porucha na prasklé vodovodní přípojce. Po dohodě se zhotovitelem byla řešena v rámci reklamace. O všem byly pořízeny písemné záznamy do provozních deníků.
Městys dvakrát ročně provádí kontrolu kvality vody ve veřejných studnách U Haltýře, na hřišti TJ Sokol Cerhenice a V Úvozu v Cerhýnkách. Jako pitná voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. prošla studna na hřišti TJ Sokol Cerhenice, U Haltýře a V Úvozu byly vždy překročeny nejvyšší mezní hodnoty (50 mg/l) pro dusičnany o 94 – 96 %. Proto byla jejich voda označena jako nepitná.

Předpokládá se, že v roce 2018 dojde k výraznému zvýšení provozu veřejného vodovodu. Jednak z důvodu dokončení jeho rozšíření do Cerhýnek, kde se plánuje spuštění provozu na přelomu jaro – léto, a jednak z důvodu probíhající výstavby rodinných domků v městysi.

Zbývá poděkovat našim odběratelům za přízeň, poctivý odběr a vcelku bezproblémové úhrady faktur.