Veřejný vodovod v Cerhenicích dodává pitnou vodu obyvatelům našeho městyse již třetím rokem. V současnosti je na vodovod napojeno cca 1200 obyvatel, je evidováno 316 vodovodních přípojek. Do majetkové evidence veřejného vodovodu byly postupně zahrnuty úpravny vody v Cerhýnkách a Za Štěpnicí. Legislativu, fakturace a provoz zajišťuje jeden zaměstnanec ÚM Cerhenice, instalatérské služby externě objednává městys u OSVČ.  Provozní činnost zahrnuje každodenní prohlídku, kontrolu vodojemu a úpravny vody, objednávání kontrolních odběrů vody každý druhý měsíc a vedení provozních deníků. Zde se evidují stavy vodoměrů dodávané vody ze sítě VODOSu Kolín a vyrobené upravené vody, tlak v rozvodném řadu, obsah chlornanu sodného, poruchy a činnosti v souladu s provozním řádem Vodovodu Cerhenice a Úpravny vody v Cerhýnkách.

Protokoly z laboratorních rozborů kvality pitné vody jsou vyvěšeny na webových stránkách městyse. Dle výsledků je patrné, že je zajištěna kvalita vody dle požadavků vyhlášky na pitnou vodu, včetně obsahu chlóru ve vodě, který udržuje městys na třetinové hodnotě maximálního povoleného obsahu. Tato informace bude asi zajímat občany, kterým voda z vodovodu tzv. ,,smrdí“ chlórem. Chlóruje se z hygienických důvodů, aby se předcházelo přemnožení škodlivých bakterií v rozvodné síti a následně vážným onemocněním odběratelů pitné vody. V Cerhýnkách, kde jsou některé rodinné domy napojeny na ÚV Cerhýnky, se vyrábí pitná voda z hloubkového vrtu přidáním silné dávky chlornanu sodného. Jeho obsah ve vodě kolísá v závislosti na odběru. Proto někdy dosahuje horní hranice povoleného maxima a chlór je z vody v tuto chvíli opravdu cítit.

Cena vodného nám postupně z počátečních 32,34 Kč/m3 vystoupala na současných 40 Kč/m3. Jak městys informoval, děje se tak na základě finanční analýzy, která je součástí smlouvy s SZFŽP ČR, který městysu poskytl významnou finanční dotaci z OPŽP. Městys má tak předepsanou cenu vodného na každý rok, kterou musí respektovat. Zde je třeba podotknout, že náklady na 1m3 za rok 2016 vyšplhaly na 108Kč/m3 a rozdíl musí dotovat městys ze svých zdrojů.
V loňském roce městys eviduje dvě havárie rozvodu vody v obci. Opravy byly provedeny na základě uznané reklamace, tudíž městys nic nestály. Bohužel, než se objevily příznaky úniků vody, utekla voda v hodnotě cca 170.000 Kč. Stará bolest všech vodohospodářských podniků v ČR, ztráty vody se těžko prokazují a pojišťovny zaplatí náklady na opravy havárie.

Ještě snad pár informací k vodovodním přípojkám. Vodovodní přípojky provádí na základě rámcové smlouvy pro městys firma VS Kolín, která prováděla etapu dostavby vodovodu. Tato firma bude provádět i stavbu vodovodu v Cerhýnkách. Cena za vodovodní přípojku se pohybuje v řádu cca 50.000 Kč a zahrnuje projektovou dokumentaci, vytyčení sítí, výkopové práce, navrtávku, položení PE trubky, obsyp, zásyp, zpevnění, uvedení povrchu do původního stavu a geometrické zaměření.