• Dům s chráněnými byty

  1. 12. 2006 byl slavnostně otevřen Dům s chráněnými byty v Cerhenicích. Výstavbu financoval Městys Cerhenice s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto domě je 24 samostatných bytových jednotek, které jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené, kteří jsou v základních životních úkonech samostatní, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je zajištěna vhodných ubytováním a možností využít pečovatelskou službu. Kancelář vedoucí pečovatelské služby a chráněných bytů sídlí v prvním patře zařízení.

  V Domě s chráněnými byty se nachází 24 malometrážních bezbarierových bytů. 22 bytů je určeno pro 1 osobu a 2 byty jsou určeny pro 2 osoby. Bytová jednotka se skládá z předsíně s vestavěnou skříní, prostorné komory, koupelny s WC a sprchovým koutem a 1 místnosti (dvoupokojové byty mají 2 místnosti). Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, pečící troubou a odsavačem par. Ostatní vybavení musí mít nájemníci vlastní. Součástí domu je výtah a sušárna prádla.

  Nájemné pro rok 2018 se pohybuje pro byty 1+ kk v rozmezí od 3 500,- do 4 000,- Kč (podle velikosti bytu), pro byty 2+ kk  cca 5 000,- Kč. Součástí nájmu jsou zálohy za plyn, vodné, stočné a elektřinu společných prostor. Zálohy za elektřinu, poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za TV a rozhlas si platí nájemníci sami. V případě potřeby mohou nájemníci využít služeb pečovatelské služby nebo se zúčastnit akcí pořádaných pečovatelskou službou (Kavárničky, přednášky atd.).

  Podmínky pro podání žádosti

  Žádost o poskytnutí nájmu bytu v Domě s chráněnými byty (dále jen CHB) si může podat občan ČR, který má trvalý pobyt na území ČR:

  • je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu
  • jeho věk, zdravotní stav, osamělost a bytové poměry (vyšší patro bez výtahu, vytápění na tuhá paliva) odůvodňují potřebu bydlení v CHB
  • nevyžaduje celodenní péči a dohled druhé osoby
  • u manželských či jiných dvojic je podmínkou snížená soběstačnost u jednoho z nich
  • nemá dluhy vůči Městysi Cerhenice
  • nemá ke dni účinnosti Smlouvy o nájmu v CHB platnou nájemní smlouvu na jiný byt ve vlastnictví obce

  Přednostně budou přidělovány byty občanům, kteří

  • mají trvalý pobyt v Cerhenicích, Cerhýnkách nebo Radimku
  • mají na katastru Městyse nejbližší rodinné příslušníky s trvalým pobytem v Městysi

  Bydlení v CHB není určeno pro osoby, které:

  • jsou z důvodu zdravotního stavu nebo postižení odkázány na celodenní péči jiné osoby
  • jsou trvale upoutány na lůžko s potřebou celodenní zdravotnické nebo ošetřovatelské péče
  • nejsou v základních životních úkonech soběstačné
  • trpí psychickým onemocněním (akutní nebo nestabilizované psychiatrické onemocnění, mentální postižení)
  • jsou závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách
  • mají přenosné infekční onemocnění (např. TBC)
  • mají negativní projevy chování v občanském soužití pod jejichž vlivel by bylo narušováno soužití v CHB

  Žadatel o bydlení v CHB

  Žadatel vyplní Žádost o přidělení bytu v CHB (viz oddíl Dokumenty ke stažení nebo v kanceláři vedoucí CHB, Školská 500, Cerhenice – 1. patro). Podepsanou a s vyjádřením praktického lékaře (příloha Žádosti) doručí na Úřad městyse, Školská 444, Cerhenice. Pokud budou splněny všechny podmínky (viz výše), bude Žádost postoupena reviznímu lékaři. Revizní lékař doporučí nebo nedoporučí zařazení žadatele do evidence žadatelů. V případě nedoporučení bude žadatel vyrozumněn písemně. V případě zařazení do evidence bude žadatel telefonicky kontaktován, pokud se uvolní byt v CHB.

  O uzavření nájemní smlouvy na byt v CHB rozhoduje zastupitelstvo Městyse na základě doporučení vedoucí CHB.

  Kontakt:

  Adresa: Školská 500, 28102 Cerhenice

  E-mail: centrumsocsluzeb@cerhenice.cz

  Vedoucí: Bc. Kateřina Losová

  Telefon: 321 571 341

  723 444 805

 • Pečovatelská služba Cerhenice

  Pečovatelská služba Cerhenice byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva Městyse 1. 1. 2008 a zároveň byla zapsána do Registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. Zřizovatelem je Městys Cerhenice. V současné době poskytuje terénní a ambulantní služby a bezplatné sociální poradenství. 

  Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům Cerhenic, Cerhýnek, Radimku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je poskytnout takovou podporu, která jim umožňuje si co nejdéle zachovat dosavadní způsob života a navodit pocit bezpečí a jistoty a zajistit spokojenost s poskytovanými službami.

  Posláním služby je zachovávat důstojný život seniorů, respektovat jejich individualitu a motivovat je ke zvyšování soběstačnosti o svou osobu.

  Principy poskytované služby:

  • poskytnout službu bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sexuální orientaci
  • respektovat soukromí a důstojnost uživatele bez ohledu na jeho sociální, ekonomickou situaci a společenské postavení
  • zajišťovat službu profesionálně prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků
  • podporovat aktivní způsob života

  Službu nelze poskytnout osobám:

  • kteří nebydlí na území Cerhenic, Cerhýnek nebo Radimku
  • jsou senioři nebo zdravotně postižení, ale nemají sníženou soběstačnost a nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby
  • kteří nejsou senioři nebo zdravotně postižení (nepobírají plný nebo částečný invalidní důchod)
  • kteří žádají o službu, kterou naše organizace neposkytuje
  • kterým byla před 6 měsíci před podáním žádosti ukončena Smlouva o poskytování PS z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy
  • z kapacitních důvodů

  Poskytované služby

  Pečovatelská služba Cerhenice nabízí svým uživatelům terénní a ambulantní služby. Terénní služby se realizují v domácnostech uživatelů na katastru Městyse Cerhenice nebo v Chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice. Ambulantní služby se realizují ve středisku osobní hygieny, Školská 444, Cerhenice (3. patro nad ordinacemi lékařek). Kancelář vedoucí pečovatelské služby sídlí v 1. patře Chráněných bytů. Služba se poskytuje každý pracovní den od 7.00 do 19.00 hodin. V případě zájmu po telefonické domluvě také o víkendech a svátcích.

  Pečovatelská služba nabízí tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc při oblékání, jídle atd.)
  • pomoc při osobní hygieně (koupání, pomoc při mytí vlasů atd.)
  • poskytnutí stravy (obědy jsou dodávány ze dvou vývařoven)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, vyzvednutí léků, pochůzky atd.)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, do města atd.)

  Kromě základních činností nabízíme také fakultativní činnosti (nadstandartní) – pedikúru, cvičení na strojích nebo půjčování kompenzačních pomůcek (židle do sprchy, chodítka atd.). Přehled všech činností a výše jejich úhrady najdete v Sazebníku pečovatelské služby, který byl sestaven v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Informace o jednotlivých úkonech pečovatelské služby najdete v Podmínkách poskytování pečovatelské služby, které najdete v oddíle Dokumenty.

  Půjčování kompenzačních pomůcek

  Klienti pečovatelské služby si mohou nově půjčit na přechodnou dobu chodítka, sedátka do vany, židle do sprchy nebo nástavec na WC. Více informací naleznete v sekci Dokumenty

  Zájemce o službu

  Zájemce o službu kontaktuje vedoucí pečovatelské služby na níže uvedených kontaktech.

  Vedoucí PS se se zájemcem dohodne na sociálním šetření a poté sepíše Žádost o poskytování pečovatelské služby. A to buď v domácnosti uživatele, nebo v kanceláři vedoucí PS. Na základě Žádosti bude sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby a sestaven Individuální plán podle stanového osobního cíle.

  Dokumenty ke stažení

   

  Kontakt:

  Centrum sociálních služeb – Pečovatelská služba

  Školská 444

  28102, Cerhenice

  : 00 23 53 00

  Identifikátor: 282 56 32

  Email: centrumsocsluzeb@cerhenice.cz

  Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Losová

  Tel. číslo: 321 571 341, 723 444 805