Nabídka bydlení v chráněných bytech

Městys Cerhenice nabízí soběstačným seniorům nebo lidem v invalidním důchodu ubytování v chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice (vedle zdravotního střediska a úřadu městyse).

Nabízíme ubytování v 22 bytech 1+kk s bezbariérovou koupelnou, přístupem a prádelnou v objektu. Ve vedlejší budově se nachází společenská místnost a bezbariérová koupelna. Obyvatelé mohou využít pečovatelské služby. Nájemné se pohybuje od 3 500,- Kč do 4 000,- Kč.

Pro podání žádosti kontaktujte Bc. Kateřinu Losovou, vedoucí Pečovatelské služby, na tel. čísle 723 444 805 nebo osobně v chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice 28102 každý všední den od 7.00 do 15.30 hodin.

Několik fotografií chráněného bydlení naleznete v sekci Galerie.

Ve školní jídelně se už naplno rozjely svačiny pro žáky

Svačinky pro žáky základní školy se rozběhly naplno a mají už své pravidelné odběratele. Školní jídelna připravuje vždy 3 4 svačinky navíc pro ty, kteří si zapomenou objednat. Svačinky jsou určeny ke spotřebě v den data výroby. K dispozici jsou i balené croissanty, ovocné müsli tyčinky, 100% džusy, mléko v krabičce.

Máme dvě nové ulice. A není to apríl.

Ta první, jež vede od Velimi k zadnímu vjezdu do cukrovaru a uprostřed odbočuje nalevo k novým bytům a napravo k bývalému rybníku Hvězda, se nyní jmenuje “U Hvězdy”. V ní je domek paní Lancové. Ta druhá, vlastně ve tvaru podkovy, se pak týká bytů samotných a jmenuje se “Za Cukrovarem”. Takže nové byty mají adresu: Za Cukrovarem 575, Cerhenice nebo Za Cukrovarem 576, Cerhenice.

Březnové zastupitelstvo

Rozpočet Cerhenic na rok 2019 byl schválen!

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 22 bodů.

Všechny usnesení jsme navrhli spolu s kolegy místostarosty Alešem Koblihou a Lenkou Mlynářovou. Některé získaly podporu všech zastupitelů, některé získaly podporu “jen” prosté většiny, ale schváleny byly všechny.

Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. Což je škoda, protože nikdo nemá patent na rozum, jak známo.

Ale popořadě.

Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bývalého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahájíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad do konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž na dodavatele, projednat případné změny stavby, které vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.

Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb s názvem Cerhenické služby, s.r.o., které budou stoprocentně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou požívat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 21% z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.

Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhenicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a provede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.

Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanalizaci z obce svést do této tůně, nicméně toto řešení ani jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou původní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spočívá v opravě koupaliště a jeho “zpřírodnění” tak, jak je tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby tůň v létě nevyschla.

Schválili jsme na pozici koordinátorky envrironmentálního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček a angličtina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád udělal do začátku prázdnin.

Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hracích prvků na dětské hřiště. Ve zprávě předsedy Osadního výboru p. Jandy jsme si znova prošli všechny věci, které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž opravdu hodně.

Co dál, tak snad jen telegraficky:

– Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
– Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evidovaných zhruba 400 psů).
– Byt č. 4 v domě č.p. 502 v lokalitě Na Palouku jsme přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.
– Vzali jsme na vědomí termín kontroly hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ.
– Vzali jsme na vědomi informaci, že opět dojde k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k dipozici na úřední desce městyse, jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 605 28 38 08.

K rozpočtu se ještě vrátím ve zvláštním článku. Navíc připomínám seminář ve čtvrtek 12. dubna od 18:00 hodin v envicentru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňovány na stránkách městyse v sekci dokumenty. Pokud nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM: marie.mala@cerhenice.cz

Starosta opravdu nemůže řešit všechno.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkný víkend!

Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 21. 1. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavbu Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice – dostavba

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo s vítěznou firmou Polabská stavební CZ s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti na rozšíření výuky v Centru pro výuku technických předmětů a řemesel v ZŠ Cerhenice do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádossti na celkovou rekonstrukci chodníků v ul. 9. května do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice ukládá starostovi vypsat VŘ na VZ Rekonstrukce chodníků v ul. 9. května – Cerhenice a ukládá starostovi poptat firmy T4 Building s.r.o., M-Silnice a Gasko spol. s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje obchodní podmínky na poskytnutí úvěru od FIO Banka, a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí úvěru č. 181000141

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem a další ujednání od FIO Banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zastavení pohledávky od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám na výplatu zůstatku na účtu od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice ukládá starostovi podepsat všechny Smlouvy s FIO bankou a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru s ČSOB a.s.

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o celkové výstavbě Centra pro výuku technických předmětů a řemesel při ZŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje personální zajištění pracovní čety při městysi Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo 01/2019

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 2 ke SoD na akci Cerhenice – přípojky – Cerhýnky s firmou Výstavba sítí Kolín a ukládá starostovi podepsat tento dodatek

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací pro: TJ Sokol Cerhenice, MS Cerhenice a SDH Cerhenice a ukládá starostovi podepsat tyto smlouvy

* ZM Cerhenice ber na vědomí informaci o instalaci elektroměru a plynoměru v budově č.p. 502 k bytu č. 4 a zahájení rekonstrukce a údržby bytu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zahájení prací na vyúčtování služeb v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o podepisování dodatků k nájemním smlouvám u nájemních bytů v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o instalaci dvou elektroměrů TČ a ostaní spotřeba k budově nové MŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o zpracování podkladů odpadového hospodářství za rok 2018

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o termínu zahájení výběru místního poplatku za svoz, likvidaci kom. odpadu a bioodpadu

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu starosty M. Semeráda, místostarosty A. Koblihy a místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 22. 2. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou T4 Building, Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 č. smlouvy S-0543/SOC/2019

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci starosty o nahlášení daňové kontroly z finančního úřadu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o provedení průzkumu na obnovu dešťové kanalizace

* ZM Cerhenice bere na vědomí žádost paní MUDr. Seifertové o narovnání vztahů k pozemku parc. č. 101/19 v k.ú. Cerhýnky

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o termínu kolaudace bytových domů v lokalitě Za Štěpnicí

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. Května a na akci Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice z dotačních titulů MAS Mezilesí

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory s.r.o. na podání žádosti

* ZM Cerhenice schvaluje vyhodnocení prodeje vozidel Citroen Berlingo a VW Transporter

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla VW Transportér nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla Citroen Berlingo nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje pořádání oslav MDŽ a ukládá starostovi zajistit jejich pořádání

* ZM Cerhenice schvaluje konání bezplatné právní konzultace pro občany městyse Cerhenice s Mgr. Truhlářem, honorář Mgr. Truhláře bude fakturován dle platné smlouvy

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti starosty městyse

* ZM Cerhenice schvaluje cenovou nabídku na celkovou opravu bytu č. 4 v č.p. 502 v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí vypracování vyúčtování záloh vodné, stočné a elektřina společné prostory v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o umístění zařízení s WIC-NET s.r.o., Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarosty městyse A. Koblihy

* ZM Cerhenice schvaluje splátkový kalendář s firmou Nykos

* ZM Cerhenice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dopravní obslužnost

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

* ZM Cerhenice schvaluje měsíční odměny pro předsedu Osadního výboru Cerhýnky a předsedkyni sociální komise

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o vyúčtování tříkrálové sbírky

* ZM Cerhenice schvaluje termín veřejnoprávní kontroly v ZŠ, MŠ a ŠJ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky

Městys řeší vodu na hřbitově

Městys řeší nedostatek vody na hřbitově. „Zatím se zdá jako nejrozumnější varianta přivést přípojku veřejné vody až ke studni, a pokud studně vyschne, což se nyní děje každou chvíli, tak systém přepojit,“ říká starosta Marek Semerád.