Žáci ZŠ v pražském archivu

V rámci celostátního projektu Dějiny národa – Příběhy našich sousedů žáci základní školy navštívili Státní oblastní archiv v Praze. Nahlédli do prostor, kam se normální smrtelník jen tak běžně nepodívá, viděli restaurátory při práci na cenných písemnostech, královské pečetě z 13. století, služební průkaz Karla H. Franka a jiné zajímavosti.

Zápis do první třídy ZŠ

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v Základní škole J. B. Dlabače Cerhenice v úterý 4. dubna 2023 od 13:30 do 17 hodin.

Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

O zápis dítěte k  povinné školní docházce požádá zákonný zástupce dítěte. S  sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K  podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný ZDE  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče ZDE Dotazník-školní-zralosti-pro-rodiče.

Zápis proběhne v budově školy prezenčně.

Vlastní zápis dítěte trvá přibližně 15–20 minut. V  průběhu zápisu dojde k  motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s  dítětem a k  orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v  jeho dalším rozvoji.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. Trvalé bydliště v  obvodu Cerhenice, Cerhýnky, Radimek.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a podána nejpozději do 31. 5. 2022.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte některým z  uvedených způsobů (datová schránka, email s elektronickým podpisem, osobně do školy nebo poštou) společně s  požadovanými přílohami.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavní vchod školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Tablet jako výukový nástroj

Z Národního plánu obnovy pořídila Základní škola Cerhenice několik učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení  žáků a jejich digitálních kompetencí, konkrétně mimo jiné i tablety s nabíjecím boxem. Do výuky by měly přinést mnoho nových inovativních prvků a možností jejich využití, zpestření a zkvalitnění výuky.

Chlapci z naší školy uspěli s vynálezem automatického louskáčku

Ve čtvrtek 9. února navštívila 6., 7. a 8. třída Vědeckou konferenci „Já, strojař“ v Kolíně. Tvořivé dílničky, programování robotů, chemické pokusy i planetárium. Zároveň se i soutěžilo a naši žáci 7. třídy, Adam ZVONÍK & Míra ZELENKA zde prezentovali svůj vynález Automatický louskáček na ořechy.  Na základě odborné poroty se chlapci umístili na vynikajícím 2. místě!!!
Klukům upřímně gratulujeme, mnohokrát děkujeme a srdečně přejeme, aby je i nadále neopouštěly skvělé nápady!
ZŠ Cerhenice
 

Jak si zajistit vstupenky na Školní ples

Rádi bychom Vás jménem školy pozvali na náš druhý Školní ples 11. února. Předprodej vstupenek zajišťuje paní učitelka Holá, v případě zájmu ji, prosím, kontaktujte. Nákup lístků je možné rozhodně zajistit i přes děti. Občerstvení (včetně široké nabídky chutného pitiva) samozřejmě zajištěno. Nebude chybět bohatá tombola. Začínáme ve 20:00 hodin a těšíme se na Vás.
ZŠ Cerhenice

Sponzorský dar od Výzkumného ústavu železničního pomůže škole

Obdrželi jsme od Výzkumného ústavu železničního sponzorský dar v hodnotě 250 000 Kč. Děkujeme za zprostředkování městysi Cerhenice (v zastoupení pana starosty Marka Semeráda). Taktéž velice děkujeme samotnému VUZu za finanční dar, kterého si vážíme a už nyní se porozhlížíme po nových učebních a didaktických pomůckách do vyučovacích hodin fyziky a chemie.

Pololetní vysvědčení

Už v úterý 31. ledna 2023 si žáci základní školy převezmou výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro prvňáčky to bude den významný a slavnostní, dostanou totiž svůj první výpis. Pro nejstarší žáky to bude naopak výpis poslední, navýsost důležitý, poněvadž i v tomto pololetí se souhrnný průměr známek počítá k přihlášce na střední školy.

Žáci splnili přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata

5. třída Základní školy Cerhenice se zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Vybrala přání paní Jaroslavy ze Senior centra v Kolíně. Přála si tvořivé puzzle. Podařilo se vybrat 1071 korun, za které škola pořídila nejen vysněný dárek, ale také výtvarné potřeby na tvoření pro ostatní seniory. Děti vyrobily také přáníčka a vánoční ozdoby. Milé setkání se seniory bylo obohacené o povídání a společné zpívání.