Zápis k povinné školní docházce se bude konat v Základní škole J. B. Dlabače Cerhenice v úterý 4. dubna 2023 od 13:30 do 17 hodin.

Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

O zápis dítěte k  povinné školní docházce požádá zákonný zástupce dítěte. S  sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K  podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný ZDE  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče ZDE Dotazník-školní-zralosti-pro-rodiče.

Zápis proběhne v budově školy prezenčně.

Vlastní zápis dítěte trvá přibližně 15–20 minut. V  průběhu zápisu dojde k  motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s  dítětem a k  orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v  jeho dalším rozvoji.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. Trvalé bydliště v  obvodu Cerhenice, Cerhýnky, Radimek.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a podána nejpozději do 31. 5. 2022.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte některým z  uvedených způsobů (datová schránka, email s elektronickým podpisem, osobně do školy nebo poštou) společně s  požadovanými přílohami.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavní vchod školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.