Prosba o zapůjčení fotografii s hasičskou tematikou

Prosíme občany našeho městyse, kteří vlastní dobové fotografie s hasičskou tematikou týkající se historie našeho sboru, o zapůjčení případně darování fotografií. Rádi bychom uspořádali výstavu fotografií na oslavách 140. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerhenicích, které se konají 23.6.2018. Fotografie můžete předat k rukám Lence Mlynářové na úřadě, v případě elektronické podoby zaslat na e-mail.: hasici.cerhenice@seznam.cz, tel.: 603168840
Všem předem děkujeme ochotu a spolupráci.

Hasiči Cerhenice

Konkurz na nového ředitele (ředitelku) základní školy

Zastupitelstvo městyse Cerhenice vypsalo konkurz na nového ředitele (ředitelku) Základní školy Cerhenice. Přihlášky je možné zasílat do konce dubna 2018 (termín byl prodloužen), nástup od 1. července 2018.

 

V y h l á š e n í k o n k u r s n í h o ř í z e n í

Městys Cerhenice na základě usnesení č. 02/2018 ze dne 16. 2. 2018 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

oznamuje vyhlášení

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městysem Cerhenice:

Základní škola Cerhenice, příspěvková organizace, IČ 71294236

Předpokládaný nástup: 1. července 2018

Zkušební doba: 6 měsíců

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.

 • občanská a morální bezúhonnost
 • odborné, organizační a řídící schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:

 • přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu)

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení, případně doklad o pedagogické způsobilosti)

 • přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • životopis

 • koncepce rozvoje školy (zřizovatel požaduje zvláštní zaměření na environmentální výchovu)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (aktuální)

 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 • osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. dubna 2018 do 10:00 hodin na adresu:

Úřad městyse Cerhenice

Školská 444, PSČ 281 02, Cerhenice,

na obálku napište „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na ZŠ Cerhenice“

PhDr. Bc. Marek Semerád MBA

starosta městyse

Čtvrteční obědy ve školce

Z důvodu velikonočních prázdnin v základní škole a chybějícího personálu v jídelně prosí mateřská škola o informaci (osobně, tel, SMS), zda Vaše dítko přijde ve čtvrtek 29. 3. do MŠ. Pokud ne, nezapomeňte si odhlásit obědy. Předškoláci na čtvrtek nepotřebují záznam v omluvném listu.

Minikára je hotová

Tým Cadet car Základní školy Cerhenice v rámci projektového dne zkompletoval svou minikáru. Teď už jen doladit několik drobností a už se jde jezdit… Díky všem, kdo se na projektu podíleli a podpořili nás.

Mgr. RNDr. Petr Černohorský

Pracuje se na novém územním plánu

Nový územní plán by měl více reflektovat potřeby našeho městyse a definovat plány, kam se bude rozvíjet například výstavba. „Původní plán je zastaralý, například počítá s rozvojovou plochou pro stavbu rodinných domů v lokalitě Na Černých. To sice má z hlediska urbanistického svou logiku, ale zcela to postrádá realitu z hlediska majitelů pozemků, kteří plochy nechtějí prodávat, parcelovat. Proto budeme navrhovat, že se z nového územního plánu tyto pozemky prostě vyškrtnou. Nový územní plán by podle mého odhadu mohl být do konce roku 2020,“ uvedl starosta Marek Semerád. První setkání s obyvateli nad územním plánem se uskutečnilo začátkem února a všechny připomínky občanů budou samozřejmě posouzeny.

Velikonoční koncert klasické hudby se blíží

Po velkém úspěchu vánočního koncertu se starosta Marek Semerád s ředitelem ZŠ Luďkem Kinkalem rozhodli, že důstojně a umělecky zpříjemníme i Velikonoce. Oslava Kristova vzkříšení a svátky jara v jednom si to zaslouží… „A tak si Vás dovoluji pozvat Velikonoční neděli 1. dubna od 16 hodin do našeho krásného kostela sv. Jana Nepomuckého na, myslím, určitě – mimořádný zážitek. Ostatně uvidíte, nebo spíše uslyšíte, sami,“ říká starosta.

Přeměna cukrovaru se rýsuje

Městys v těchto dnech podepsal kupní smlouvu na objekt bývalých kanceláří v areálu bývalého cukrovaru. Na protější objekt, který má již zasmluvněn formou budoucí kupní smlouvy, vydal MěÚ v Pečkách stavební povolení na přeměnu na parkovací dům.