Úřad městyse Cerhenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Cerhenice, svolaného dosavadním starostou obce PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Cerhenice – Environmentální centrum Cerhenice, nám. Míru 22, Cerhenice

Doba konání: 31.10.2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů
  4. Volba starosty a místostarostů
  5. Volba předsedů výborů a komisí zastupitelstva
  6. Různé
  7. Diskuse