Starosta městyse Cerhenice podle $ 34 odst. 1 pism. a) zákona č. 275/12012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volební místnosti budou v budově Environmentálního centra Cerhenice a v budově Spolkového domu v Cerhýnkách

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.