Zastupitelstvo městyse Cerhenice vypsalo konkurz na nového ředitele (ředitelku) Základní školy Cerhenice. Přihlášky je možné zasílat do konce dubna 2018 (termín byl prodloužen), nástup od 1. července 2018.

 

V y h l á š e n í k o n k u r s n í h o ř í z e n í

Městys Cerhenice na základě usnesení č. 02/2018 ze dne 16. 2. 2018 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

oznamuje vyhlášení

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městysem Cerhenice:

Základní škola Cerhenice, příspěvková organizace, IČ 71294236

Předpokládaný nástup: 1. července 2018

Zkušební doba: 6 měsíců

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.

 • občanská a morální bezúhonnost
 • odborné, organizační a řídící schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:

 • přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu)

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení, případně doklad o pedagogické způsobilosti)

 • přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • životopis

 • koncepce rozvoje školy (zřizovatel požaduje zvláštní zaměření na environmentální výchovu)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (aktuální)

 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 • osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. dubna 2018 do 10:00 hodin na adresu:

Úřad městyse Cerhenice

Školská 444, PSČ 281 02, Cerhenice,

na obálku napište „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na ZŠ Cerhenice“

PhDr. Bc. Marek Semerád MBA

starosta městyse