Na sklonku májových dnů jsme se s kolegy zastupiteli sešli nad více než dvěma desítkami bodů k projednání. Zkontrolovali jsme plnění usnesení z minulého zasedání, hovořili jsme o činnosti našich nových technických služeb, které se od prvopočátku patřičně činí, schválili jsme také prodej palivového dřeva několika našim obyvatelům.
Dalším bodem jednání byla stále aktuální koronavirová krize a její dopady na hospodaření všech obcí, tu naši nevyjímaje. Zastupitelstvo proto odhlasovalo odložení splátek úvěrů do měsíce října letošního roku, což rozpočet prakticky nezatíží, zato umožní bezproblémové zajištění chodu obce, pokračování již započatých akcí a hlavně zamezí výrazným škrtům v rozpočtu, ke kterým museli v jiným městech a obcích přistoupit.
V naší obci jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na domovní čističky pro obyvatele Radimku a také na zhotovitele nového sběrného dvora. Dalším bodem jednání bylo založení příspěvkové organizace Byty Cerhenice, jejímž vedením zastupitelstvo pověřilo místostarostu Aleše Koblihu. Schválili jsme také přijetí dotace na tůň Cerhenice a na opravu komunikací. Informoval jsem zastupitele o plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a také o odpovědi paní hejtmanky k otázce projektu cyklostezka Cerhenice – Velim. Dokumentace, kterou financuje Středočeský kraj, bude dokončena v druhém pololetí letošního roku a pak předána naší obci, aby mohla požádat o dotaci.
S kolegy zastupiteli jsme hovořili také o probíhající výstavbě parkovacího domu. Archeologický průzkum pro jeho stavbu budou provádět odborníci z Regionálního muzea v Kolíně. Tento průzkum ze zákona hradí investor, s pracovníky kolínského muzea jsme schválili dohodu na velmi pěknou cenu, a to 18 520 korun. Při demoličních pracích v areálu bývalého cukrovaru také vznikl cihelný recyklát, který nevyhodíme, natož abychom platili za jeho uložení na skládku. Naopak, prodáme ho stavební firmě po 38 korunách za tunu. Může se to zdát málo, ale těch tun je sedm tisíc. Takže nejenže ušetříme, utržíme, ale ještě se materiál znovu využije.
Zastupitelé zvedli ruku také pro nákup 500 žlutých popelnic na plasty dle vyhodnocení cenových nabídek. Nádoby se budou distribuovat do jednotlivých domácností na základě smlouvy o výpůjčce za symbolický roční pronájem 20 korun.
Tradičně se nezapomnělo na naše obce, kromě zmíněných čističek pro Radimek jsme projednali také zprávu předsedy osadního výboru Cerhýnky. Řešila se dlažba u popelnic u spolkového domu, údržba sadu a další výsadba, řeč přišla na branky pro děti na fotbal u spolkového domu a také na opravu chodníků.
Významným bodem květnového jednání zastupitelstva byla také smlouva o podmínkách provedení rekonstrukce tratě Poříčany – Velim. Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový přístup k perónu po obecní cestě mezi domem manželů Duškových a Neubauerových.

Marek Semerád