1. Demolice, stavba lešení, přípravné práce pro montáž ocelové konstrukce od 27.10.2023
2. Montáž ocelové konstrukce od 27.11.2023
3. Montáž střešního pláště od 27.12.2023
4. Montáž podhledů a osvětlení od 27.01.2024
5. Kompletace elektroinstalace a odvodnění od 27.02.2024
6. Dokončení povrchů a stavebních prací do 30.04.2024
Popis stávajícího stavu:
Stávající přístřešky jsou umístěny na výstupech z podchodu, jehož evidenční kilometr je 359,175. Přístřešky jsou jednotné o půdorysných rozměrech 21,4 m x 7,5 m a výšce hřebene nad terén v nejvyšším místě cca 5,0 m. Svislá nosná konstrukce přístřešků je tvořena dřevěnými sloupky o průřezu 140 x 140 mm. Sloupky jsou částečně kotvené do země, z části jsou kotvené do železobetonových zdí výstupů z podchodu. Střecha přístřešků je šikmá sedlová ve sklonu 25°. Krov je tvořen dřevěnými příhradovými vazníky. Krytina střechy je plechová.
Popis nového stavu:
Nosná konstrukce je navržena jako ocelová, tvořená svislými ocelovými sloupy z jeklů 160 x 80 x 5 mm a vodorovnými ocelovými nosníky z jeklů 180 x 80 x 4 mm. Část ocelových sloupů je kotvena do stávajících železobetonových zdí, zbylá část je kotvena do nových betonových patek z prostého betonu o rozměrech 800 x 800 x 600 mm. Pro zajištění tuhosti konstrukce a vytvoření jednotné roviny pro kotvení sloupů je nutné odříznout stávající železobetonovou zeď na kótu 200,400 (cca 15 – 20 cm pod její stávající horní hranu). Poté bude provedeno do zdí navrtání otvorů o Ø 14 mm do hloubky 40 cm pro osazení a vlepení kotevní výztuže o Ø 12 mm. Bude vybetonován železobetonový věnec o šířce 300 mm a výšce 450 mm, do kterého budou kotveny ocelové sloupky.
Střecha přístřešků je navržena jako plochá ve sklonu 5°, opatřená krytinou z PVC na podkladní geotextilii a bednění z CETRIS desek tl. 30 mm.
Bude použit venkovní hliníkový lamelový podhled, který bude ukotven do trámů z ocelových jeklů. Stavební výška podhledu je uvažována 200 mm. Podhled je uvažován bílé barvy. V podhledu budou zapuštěná svítidla.
Přístřešky budou vybaveny LCD odjezdovými panely umístěnými v čele vchodu k přístřešku a budou kotveny do spodní pásnice ocelového příhradového vazníku. Dále budou osazeny majáčky – akustický orientační systém pro osoby s omezenou schopností orientace, nevidomé a slabozraké.
Pro provedení základových patek a zajištění přívodu inženýrských sítí je nutné rozebrat stávající betonovou zámkovou dlažbu. Na závěr bude dlažba opět položena a očištěna tlakovou vodou.