Poslední dny zbývají již nejen do konce roku, ale také do konce tzv. dluhové amnestie, kterou zastupitelstvo vyhlásilo na období od 1. 11. 2017 do 31.12.2017. Akce spočívá v prominutí sankcí (úroků poplatků a penále) z prodlení vzniklých v důsledků neuhrazení dluhu, které má dlužník vůči městysu Cerhenice.
Dluhová amnestie se týká těchto skupin dlužníků:
–        dlužník má vůči městysu Cerhenice dluh po době splatnosti,
–        dlužník má s městysem Cerhenice uzavřenu Dohodu o splátkovém kalendáři na úhradu dluhu,
–        s dlužníkem je veden soudní spor pro úhradu dluhu vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi bylo pravomocně v soudním nebo správním řízení rozhodnuto o uhrazení  vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi je vedena exekuce pro jeho dluhy vůči městysu Cerhenice.

Dlužníkům, kteří jsou zařazeni do některé z výše uvedených skupin, bude prominuto zbývající příslušenství dluhu (úroky, pokuty a penále z prodlení), pokud svůj dluh vůči městysu Cerhenice uhradí v termínu nejpozději do 31. 12. 2017.
Dlužníkům doporučujeme kontaktovat Úřad městys Cerhenice za účelem vyčíslení dluhu. Poté musí dlužník nejpozději do 31. 12. 2017 uhradit vyčíslený dluh a podat písemnou žádost o prominutí zbývající části příslušenství. Po uhrazení dluhu bude žádost spolu s vyčísleným dluhem vč. příslušenství a dokladem o zaplacení předložena ke schválení Zastupitelstvu městyse Cerhenice.
„V souvislosti s touto dluhovou amnestií upozorňujeme, že vůči dlužníkům, kteří do uvedeného data své splatné pohledávky neuhradí, městys Cerhenice využije veškeré právní možnosti k vymožení neuhrazených dluhů včetně soudních žalob, exekucí apod.,“ připomněl starosta Marek Semerád.