Investor Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) připravuje novou drážní stavbu „Velim – Poříčany, BC“. Projekční přípravu této stavby ke stavebnímu řízení a následné realizaci zajišťuje společnost „SP + SEU_VelPo_DSP“ založená Smlouvou o sdružení. Správcem této společnosti je firma SUDOP PRAHA a.s..

Připravovaná stavba leží ve Středočeském kraji a území okresů Kolín a Nymburk, konkrétně se dotýká katastrálních území Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, Hořany u Poříčan a Poříčany. Stavba bude probíhat na trati Kolín – Praha, v úseku Velim – Poříčany.

Předmětem stavby jsou dílčí úpravy ve stanici Velim (úprava stávajícího podchodu a doplnění nových výtahů), dále dva traťové úseky Velim-Pečky a Pečky-Poříčany, spolu se stanicí Poříčany. Stanice Pečky ležící v tomto úseku není součástí stavby.

Celý úsek trati prošel modernizací v devadesátých létech minulého století. Vzhledem k značnému provoznímu zatížení a technologickému vývoji je nezbytné nyní přistoupit ke komplexní obnově vyžilých a dosluhujících technologických zařízení a stavebních částí, spolu s úpravou kolejiště.

V rámci této nové drážní stavby dojde v obou dosavadních traťových úsecích ke zřízení nových odboček (kolejových propojení). Konkrétně nedaleko od dosavadní zastávky Cerhenice bude směrem na Prahu umístěna nová odbočka Cerhenice. Odbočka bude využita pro řízení sledu vlaků v případě mimořádností v dopravě. V obou traťových úsecích dojde k úpravě, resp. náhradě kompletního železničního svršku (kolejnic, pražců i štěrku), dále ke kompletní výměně trakčního vedení (základy, stožáry i vlastní vedení) a realizaci nového zabezpečovacího zařízení, včetně nezbytné kabelizace. Součástí stavby je též rekonstrukce stávajících úrovňových přejezdů, včetně nového zabezpečovacího zařízení. Ve vybraných úsecích dojde na základě provedeného průzkumu k sanaci problémového tělesa dráhy a dále k průběžné obnově odvodnění trati. V rámci stavby dojde též k úpravě/sanaci několika vybraných mostních objektů. Jedním z nich je i stávající podchod v Cerhenicích.

V rámci stavby se v traťových úsecích řeší i stávající zastávky Cerhenice a Tatce. Dojde zde k rekonstrukci nástupišť, která budou zkrácena na délku 220m. Nástupiště budou vybavena novým osvětlením, rozhlasem a informačním systémem.

V lokalitě Cerhenice bude s ohledem na výsledek hlukové studie zřízena nová protihluková stěna vlevo trati v délce 40m.

V nezbytném rozsahu může dojít k dotčení mimodrážních pozemků, a proto daní vlastníci budou osloveni projektanty k vyjádření o možnosti dočasného, či trvalého záboru konkrétního pozemku.

V letošním roce by měla být dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení, vydáno stavební povolení, spolu s uzavřením soutěže na zhotovitele stavby tak, aby bylo možno zahájit realizaci v počátku příštího roku.

Vlastní realizace stavby se předpokládá po dobu cca 2,5roku (dvě hlavní stavební sezony a návazně dokončující práce).

Ing. Miloš Krameš, HIP stavby, SUDOP PRAHA a.s.