Dubnové zasedání zastupitelstva, byť ho provázely roušky, respirátory a další přísná protiepidemická opatření, jsme zahájili docela klasicky jako v nekovidových dobách, a to kontrolou usnesení z předchozího zasedání.

Jedním z důležitých bodů jednání byl rozpočet na letošní rok, který zastupitelstvo schválilo jako vyrovnaný.

Věnovali jsme se samozřejmě také našemu čerstvě dokončenému parkovacímu domu, odhlasovali jsme jeho provozní řád, probírali jsme drobné nedodělky, které se postupně odstraňují, a také s parkovacím domem související instalaci dopravních prvků v Nádražní ulici, jež by měla být hotová do konce tohoto měsíce.

Dalším tématem našeho dubnového zasedání byl projekt optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace povodí vodního toku Káča. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vypracování projektové dokumentace a zároveň už i oslovení firem na její vypracování.

Projednali jsme rozšíření počtu hlásičů obecního rozhlasu, schválili přísedící pro Okresní soud v Kolíně, jíž se stala paní Milena Špinková, došlo i na schválení smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráce při jeho provozování uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a Zásilkovnou s.r.o.

Nezapomněli jsme samozřejmě na naši pečovatelskou službu, hovořilo se o provedené anketě mezi obyvateli chráněných bytů či o zprávě předsedkyně sociální komise.

Rádi jsme zvedli ruku pro přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na letošní příměstské dětské tábory v Cerhenicích, potěšující byla i zpráva o rekonstrukci kapličky v Cerhýnkách, která běží podle harmonogramu.

Věnovali jsme se také pozemkovým záležitostem, jejichž výsledkem bude plocha pro vybudování tělocvičny.

Odsouhlasili jsme několik smluv o zřízení věcného břemene s ČEZem, probírali jsme nutné opravy, údržbu, nátěry na Zahradním hřišti, řešili jsme také černou skládku, na niž jste nás upozornili v areálu bývalého písáku, stejně tak jako odstranění sutě a nepořádku v lokalitě Za Dráhou.

V lokalitě Na Palouku bylo třeba vyřešit končící nájemní smlouvy, výměnu bytu apod.

Zastupitelstvo také na základě podnětů občanů rozhodlo o deratizaci umístěním návnad do vpustí dešťové kanalizace.

Diskutovali jsme plánované pořízení elektromobilu. Získali jsme již příslib dotace, ale spoluúčast městyse by samozřejmě byla nutná. V současné nelehké době se zastupitelstvo rozhodlo od koupě prozatím upustit. Věřím, že s rozvojem elektromobility bude v budoucnu ještě řada příležitostí elektromobil pořídit.

K projednávaným bodům patřil také návrh nařízení č. 01/2021, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. Odsouhlasili jsme maximální výši nájemného na 22,- Kč/m2/rok a cenu hřbitovních služeb na 100,- Kč/rok. Platnost ceníku nabývá účinnosti od 01. 05. 2021.